HozamFix 2019. Június

BEFEKTETÉSI POLITIKA

HOZAMFIX 2019. JÚNIUS ESZKÖZALAP

A magyar állam által kibocsátott fix kamatozású kötvényt tartalmazó, forint alapú hozamvédett eszközalap

A HozamFix 2019. Június eszközalapba történő befektetést a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) PostaHozamFix egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosításának Szerződői választhatják. Azon Szerződők részére ajánljuk, akik a biztonságot és kiszámíthatóságot tartják a legfontosabbnak, hiszen az eszközalap hozamát az eszközalap lejáratára előre meghatározzuk.

Az eszközalap célja és javasolt minimális időtartama:

Az eszközalap célja a befektetési politikán keresztül az ígért hozamra tőke- és hozamvédelem biztosítása. A Szerződő így előre tudja, hogy a befektetési politika megvalósulása esetén mennyit hoz a megtakarítása. A hozamvédelmet arra az esetre ígéri a biztosító, ha a Szerződő a hozamvédett eszközalap lejáratáig megtartja a befektetését. Az eszközalap javasolt minimális befektetési időtartama ennek megfelelően az eszközalap teljes futamideje.

Az eszközalap mögöttes termékei:

 Pénzpiaci eszközök (lekötött betét, bankszámlapénz) 0%– 25%

A211027B16 magyar államkötvény 75%-100%

Az eszközalap stratégiai eszközösszetétele 100%-ban az A211027B16 fix kamatozású államkötvényt tartalmazza, míg a likviditási célból tartott eszközök megcélzott aránya 0%.

Deviza és területi kitettség, egyéb korlátozások:

A HozamFix 2019. Június eszközalap befektetései kizárólag a fent megnevezett magyar forintban denominált fix kamatozású államkötvényben, illetőeg pénzpiaci eszközökben tarthatók.

Az eszközalap futamideje:

Az eszközalap nyílt végű határozott futamidejű 2,337 évre kerül bevezetésre. Az eszközalap indulásának időontja: 2019. június 27., a lejárat dátuma: 2021. október 27.

Az eszközalapban megengedett ügyletek:

Az eszközalap kezelője az eszközalap javára/terhére adásvételi, illetve betételhelyezési ügyleteken túlmenőn egyéb ügyletekre nem jogosult.

Az eszközalap portfoliójával kapcsolatban nem megengedett az értékpapír kölcsönzés, az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése, illetve fedezeti és arbitrázs célú ügyletek kötése.

Az eszközalap tőke- és hozamvédelme:

Hozamvédett eszközalap esetén a biztosító az eszközalap lejáratára ígéretet tesz a hozamra. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és a hozamvédelmet a biztosító a befektetési politikáján keresztül nyújtja az eszközalap lejáratára. A tőére és a hozamra a biztosító, illetve harmadik személy garanciát nem vállal. A biztosító a tőke- és a hozam megóvása érdekében köteles az elvárható gondossággal és szakértelemmel az eszközalap befektetési politikáját végrehajtani.

Az eszközalapban szereplő A211027B16 magyar állam által kibocsátott kötvény fix kamatozású, határozott futamidejű, így lejáratkor biztosított a kiígért hozam- és tőkevédelem. A befektetési politika megvalósítása védelmet nyújt az eszközalap lejáratakor a befektetett tőke 100%-os kifizetésére és évi 0,45% hozam elérésére.

Az eszközalap jegyzési időszaka:

Jegyzési időszak: 2019.05.25. – 2019.06.24.

A jegyzési időszakot a biztosító lerövidítheti, illetve meghosszabbíthatja.

A jegyzési időszak alatt az új szerződésekre befizetett díjakat a biztosító legkésőbb a hatodik naptól kamatoztatja az eszközalap indulásáig. A kamat mértéke évi 0,01%.

Az eszközalap hozama:

Amennyiben a Szerződő az eszközalap lejáratáig megtartja befektetését, úgy számára a tőkevédelem mellett az eszközalapba fektetett tőére vetített 1,05%-os hozam kifizetését ígéri a biztosító, amely évi 0,45%-os hozamnak felel meg. A hozamvédett eszközalap lejárata előtti visszavásárlás esetén a befektetési egységek változásából eredőkockázatot a Szerződő viseli, így a visszavásárlási összeg alacsonyabb is lehet, mint a Szerződő által a hozamvédett eszközalapba befektetett összeg.

Az eszközalap likviditása:

Az A211027B16 magyar állam által kibocsátott fix kamatozású kötvény forgalmazói kétoldali árjegyzést biztosítanak korlátozott mértékben.

Az eszközalap felfüggesztése:

A biztosító az ügyfelek érdekében a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződéshez kapcsolódó eszközalap befektetési egységeinek eladását és vételét felfüggeszti, amennyiben az eszközalap nettó eszközértéke, illetve ezzel együtt a befektetési egységeknek az árfolyama azért nem állapítható meg, mert az eszközalap eszközei részben vagy egészben illikvid eszközzé váltak. Az eszközalap felfüggesztését a biztosító az annak okául szolgáló körülményről való tudomásszerzését követőn haladéktalanul végrehajtja arra az értékelési napra visszamenőhatállyal, amely értékelési napot megelőzően az utolsó alkalommal megállapítható volt az eszközalap nettó eszközértéke.

Az eszközalapra jellemző legfontosabb kockázati tényezők

1. Kamatkockázat

Az eszközalap lejárata előtti visszavásárlás esetén számolni kell az A211027B16 magyar állam által kibocsátott fix kamatozású államkötvény hozamváltozásából adódó kockázattal, miután az eszközalap piaci értékére hatással van az A211027B16 államkötvény hozamának változása. Nyílt végű határozott futamidejű eszközalap esetében, amennyiben a mögöttes instrumentum lejárata megegyezik az eszközalap lejáratával, a tartam végén nincs kamatkockázat, lejárat előtti visszaváltás esetén viszont a kamatkockázat magas. A bankszámlapénz és lekötött betét kamatkockázata alacsony.

2. Részvénykockázat

A részvények piaci árának változékonysága magasabb, a rövidtávú hozamingadozás ezeknél az eszközöknél jelentő lehet. Ezért a részvények árfolyam változása különböző idősávokon akár negatív is lehet, s így a befektetett tőke hozama csekély mértékűé vagy akár negatívvá is válhat. Mivel az eszközalap részvényeket nem tartalmaz, így nincs részvénykockázat.

3. Devizakockázat

Ha az eszközalap eszközértékének és árfolyamának megállapítása eltérődevizanemben történik, mint a mögöttes termék devizaneme, akkor az eszközérték, illetve az árfolyam értékének alakulása nemcsak a mögöttes eszköz értékétől, hanem a devizaárfolyamok változásától is függ. Mivel az eszközalap forintban denominált eszközöket tartalmaz, így nincs devizakockázat.

4. Ingatlankockázat

Az ingatlan-befektetések jellemzőn hosszú távú, magas kockázattal járó befektetések, mivel az ingatlanok fejlesztése, hasznosítása, illetve értékesítése időről-időre – a piaci viszonyok (pl. kereslet-kínálat, gazdasági növekedés) változásától függően – nehézségekbe ütközhet. Ezen kívül az ingatlanok fenntartása kapcsán (üzemeltetés, karbantartás, fejlesztés) további kockázatok merülhetnek fel. Az ingatlanpiacokat ezen felül fokozott likviditási kockázat is jellemzi. Mivel az eszközalap ingatlan-típusú eszközöket nem tartalmaz, így nincs ingatlankockázat.

5. Árupiaci kockázat

Az árupiaci kockázat az árutőzsdére bevezetett szabványosított termék (ideértve a nemesfémeket is) árában bekövetkezőlehetséges változás. Az árupiaci termékek árfolyam alakulását olyan tényező befolyásolhatják, mint a gyakran előre nem látható kínálati és keresleti változások, inflációs várakozás, valamint a kamatszint. Mivel az eszközalap árupiaci eszközöket nem tartalmaz, így nincs árukockázat.

6. Likviditási kockázat

Az eszközalapban szereplő A211027B16 állam által kibocsátott fix kamatozású kötvény piaca korlátozott, ami azt eredményezheti, hogy a kötvényt csak árfolyamveszteség elszenvedésével lehet értékesíteni. Az ilyen értékesítések rontják az eszközalap teljesítményét. Betétek esetében a betét feltörésének hozamvesztesége értendőlikviditási kockázat alatt. Bankszámlapénz esetén nincs likviditási kockázat.

7. Fedezeti ügyletekből fakadó kockázat

Fedezeti ügyleteknél, amelyek mindig származtatott ügyletek segítségével történnek értelemszerűen az utóbbiakra jellemzőkockázatok jelentős része felmerülhet. Ezen kockázatok jellemzően: a partnerkockázat, a likviditási kockázat és a fedezeti ügyletek görgetésének, megújításának kockázata (roll-over kockázat). Mivel az eszközalap fedezeti ügyleteket nem tartalmaz, így nincs fedezeti ügyletekből fakadó kockázat.

8. Ország- és politikai kockázat

A politikai-gazdasági stabilitás, a kormányzati intézkedések és a befektetési környezet összessége által meghatározott tényező A befektetéseket kedvezőlenül érinthetik a jogszabályi változások (adózási, illeték), illetve egyéb hatósági intézkedések. Az eszközalap tulajdonosaira negatívan hathat a személyi jövedelemadózás kamatra vonatkozó rendelkezéseinek változása.

A gazdasági kockázatok esetében a gazdasági növekedéssel, a bankok hitelezési politikájával, a devizaárfolyamokkal kapcsolatos bizonytalanságok hatása tapasztalható. Az infláció növekedése, az alapkamat emelkedése kedvezőlenül érintheti az eszközalap értékét. Az állami költségvetés hiánya, a gazdasági növekedés csökkenése szintén negatív hatással lehet az eszközalap hozamára.

9. Kibocsátói, hitel- vagy partnerkockázat

A kibocsátói, hitel- és partner kockázat a betétet elfogadó hitelintézet, a kötvény vagy értékpapír kibocsátójának, illetve az értékpapír üzlet vagy származtatott ügylet megkötésében közreműködő partner teljesítésének kockázata. A betétekhez, illetve kötvényekhez kapcsolódó követelések teljesítése függ a partner gazdálkodásától, valamint likviditási- és vagyoni helyzetétől. A rossz gazdálkodásból eredőkockázat esetén felléphet fizetésképtelenség, a kibocsátó nemfizetési szándéka esetén elmaradhatnak a követelések kifizetései. Az eszközalap viseli a benne szereplőkötvény kibocsátójának, illetve a betétet elfogadó hitelintézetnek a működésében rejlővalamennyi kockázatát, így az eszközalap alacsony partnerkockázatnak van kitéve.

10. Koncentrációs kockázat

A befektetéseket csoportosítani lehet kibocsátó, devizanem, területi kitettség, futamidő befektetési eszköz szerint. Az egyes jellemző külön-külön eltérőmódon befolyásolják az instrumentum kockázatát. Amennyiben az egyes jellemzőön belül hasonló tulajdonságokkal bíró befektetéseket választunk, akkor koncentráljuk az adott tulajdonságból eredőkockázatunkat. Mivel az eszközalap túlnyomórészt az A211027B16 állam által kibocsátott fix kamatozású kötvényt tartalmaz, így az eszközalap koncentrációs kockázata magas.

11. Értékelésből eredő kockázat

A biztosító által kiválasztott Letétkezelő a törvényi előírások és az Eszközértékelési Szabályzat betartásával úgy határozza meg az eszközök értékét, hogy azok a lehetőlegpontosabban tükrözzék az eszközalapban szereplőbefektetések aktuális piaci értékét.

12. Piaci kockázat

Az értékpapírok árfolyamára hatással vannak az aktuális piaci folyamatok. Az általános gazdasági helyzet, illetve a piaci hangulat mind pozitív, mind negatív irányban befolyásolhatja a kötvény árfolyamát. A piaci kockázat nem csökkenthetődiverzifikációval, a piaci szereplő általános kockázatvállalási hajlandóságát tükrözi.

13. Befektetési kockázat

A HozamFix 2019. Június eszközalap esetében a biztosító a tőke- és hozamvédelmet csak a futamidőlejáratára ígéri, ezért, ha a Szerződő az eszközalap lejárata előtt megszünteti a szerződését, a befektetési kockázatot a Szerződő viseli.

Rendkívüli helyzetben előfordulhat, hogy a biztosítónak a tőke- és a hozam megóvására tett ígérete nem teljesül, amennyiben a befektetési politika megvalósulását olyan, a biztosító érdekkörén kívül álló ok akadályozza, melyet a biztosító az elvárható gondosság tanúsítása mellett sem tud elhárítani (pl. országkockázat, kibocsátói kockázat). Ebben az esetben a befektetési kockázatot a Szerződő viseli.

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a kockázatok milyen mértékben jellemzők a HozamFix 2019. Június eszközalapra:

Kockázat Nem érinti Alacsony Közepes Magas
1. Kamatkockázat x*
2. Részvénykockázat x
3. Devizakockázat x
4. Ingatlankockázat x
5. Árukockázat x
6. Likviditási kockázat x
7. Fedezeti ügyletekből fakadó kockázat x
8. Ország és politikai kockázat

x

9. Kibocsátói, hitel- vagy partnerkockázat x
10. Koncentrációs kockázat x
11. Értékelésből adódó kockázat x
12. Piaci kockázat x
13. Befektetési kockázat x

* Lejárat előtti visszaváltás esetén.

A HozamFix 2019. Június eszközalap kockázati besorolás szempontjából közepesen alacsony kockázatú eszközalapnak minősül.

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) alapján az Ön által megvásárolni kívánt PostaHozamFix életbiztosítás kockázati mutatója az alábbi 1-7-ig terjedő skálán 3-as:

1

2

3

4

5

6

7

  • Az összetett kockázati mutató feltételezi, hogy Ön az ajánlott tartamig (ez eszközalap esetében 2,797 év), megtartja a szerzőését. A tényleges kockázat változhat, ha Ön előbb visszavásárlást kezdeményez a szerződésén.
  • A kockázati mutató iránymutatást ad a termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt1 kifizetni.

1 haláleseti szolgáltatás esetén ez alatt mindig a kedvezményezett értendő

A befektetési egységek vételi árfolyama az eszközalap indulását követően érhető el.
Grafikon időintervallum


Az eszközösszetétel az eszközalap indulását követően érhető el.
Összetétel az adott napon
Kérlek válassz dátumot